Data Quality jest narzędziem do zarządzania jakością danych na poziomie biznesowym. Pozwala ono na projektowanie i wdrażanie rozwiązań z dziedziny jakości danych w zakresie całego przedsiębiorstwa.  

 

Tworzenie tych rozwiązań może być w dużym stopniu zautomatyzowane poprzez bezpośrednie wykorzystanie wyników analiz wykonanych przy pomocy narzędzia Data Explorer. Data Quality pozwala za pomocą jednolitego środowiska zarządzać jakością danych w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Środowisko to umożliwia nie tylko tworzenie reguł zarządzania jakością danych, ale także zarządzanie odpowiedzialnością poszczególnych osób za jakość danych w określonych obszarach.  

 

Korzyści:

Zmniejszenie ryzyka i kosztów dzięki stałemu monitorowaniu kluczowych wskaźników jakości danych, co zapewnia szybką identyfikację danych słabej jakości.

Umożliwienie podejmowania decyzji na podstawie kompletnych i poprawnych danych dotyczących klientów, produktów, sprzedaży czy finansów firmy.

Zwiększenie zysku poprzez zapewnienie wysokiej jakości danych koniecznych do poprawy procesów zarządzania łańcuchem dostaw, co z kolei prowadzi do lepszego gospodarowania zapasami magazynowymi.

 

Cechy charakterystyczne:

 

Czyszczenie danych (Data Cleansing). Dzięki zaawansowanym możliwościom czyszczenia i parsowania danych (podział ciągłego tekstu na elementy o stałej strukturze) analitycy są w stanie standaryzować, walidować i korygować dane w korporacji. Aplikacja posiada wbudowaną funkcjonalność sprawdzania poprawności danych adresowych dla wszystkich krajów. Jest również w stanie identyfikować, parsować i standaryzować nieustrukturalizowane dane tekstowe dzięki łatwo konfigurowalnym regułom biznesowym, co redukuje wysiłek konieczny do zautomatyzowania procesu czyszczenia i przekształcania danych. Informatica Data Quality w znaczący sposób poprawia wydajność działu informatycznego jak też minimalizuje niekorzystny wpływ ograniczonych zasobów IT w organizacji.

 

Identyfikacja i eliminacja duplikatów (Data Matching). Analitycy korzystający z tego narzędzia mogą identyfikować zależności pomiędzy rekordami w celu grupowania podobnych danych i eliminowania duplikatów. Funkcjonalności ta jest kluczowa dla zachowania spójności danych w obrębie organizacji. Aplikacja jest w stanie stosować równocześnie wiele reguł biznesowych służących do identyfikacji np. członków jednego gospodarstwa domowego lub jednej organizacji. Informatica Data Quality zapewnia maksymalną przejrzystość zasad standaryzacji danych, co pozwala użytkownikom na pełniejsze zrozumienie i skuteczną kontrolę procesów zapewnienia jakości danych.

 

Tworzenie raportów i monitorowanie jakości danych. Dzięki tej funkcjonalności analitycy mają możliwość generowania zestawień i stałego zarządzania jakością danych przy użyciu jednego, prostego w obsłudze narzędzia. Aplikacja zapewnia osobom na szczeblu menadżerskim dostęp do kart wyników (scorecards), które śledzą kluczowe parametry jakości danych (takie jak: kompletność, poprawność, spójność, dokładność, unikalność) w obrębie wszystkich typów i źródeł danych. Użytkownicy Informatica Data Quality mogą korzystać z gotowych, predefiniowanych raportów typu „drill-down”, które pozwalają na szybkie przejście od widoku ogólnego do pojedynczych rekordów. Raporty mogą być eksportowane do innych narzędzi raportujących lub publikowane w firmowym Intranecie. Dzięki Informatica Data Quality możliwe jest śledzenie zmian jakości danych w czasie i porównywanie tych wyników z założonymi celami organizacji.

 

Data Quality Developer. Informatica Data Quality dostarcza graficzny interfejs, dzięki któremu użytkownicy mogą w prosty sposób projektować, budować i zarządzać pojedynczymi projektami czyszczenia danych jak również tymi bardziej złożonymi, na poziomie całej korporacji. Interfejs narzędzia (Data Quality Developer) jest bardzo zbliżony w wyglądzie do aplikacji Windows i umożliwia użytkownikom biznesowym – „właścicielom” danych - korzystanie z narzędzia bez pomocy pracowników IT.

 

Otwarty standard słowników. Narzędzie zapewnia możliwość tworzenia, edytowania i dodawania dowolnych słowników danych w wybranym momencie. Taka elastyczność aplikacji oznacza, że wbudowane słowniki jak też słowniki od innych dostawców czy w końcu słowniki samodzielnie stworzone przez użytkowników mogą być stosowane do przeprowadzania analizy i standaryzacji danych. Wszystkie słowniki są w pełni edytowalne i przypominają w wyglądzie arkusz kalkulacyjny Excel.

 

Jakość danych w specyficznych branżach. Informatica Data Quality zawiera dodatkowe ułatwienia dla sektorów finansowych oraz firm FMCG. Pracownicy organizacji finansowych mogą łatwiej, szybciej i bardziej efektywnie monitorować jakość swoich danych w oparciu o zgodność z uregulowaniami prawnymi. Natomiast firmy FMCG mają ułatwione zadanie przy zapewnieniu wysokiej jakości danych potrzebnych do zrealizowania celów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. Wsparcie dla wszystkich typów danych. Żaden inny produkt nie oferuje wsparcia dla tylu zróżnicowanych typów i źródeł danych. Funkcjonalność aplikacji nie ogranicza się do prostego czyszczenia danych adresowych, dzięki czemu Informatica Data Quality jest używana zarówno przez firmy produkcyjne jak i przez instytucje rządowe do zapewnienia wysokiej jakości danych dotyczących finansów, zapasów magazynowych, aktywów i wielu innych.

 

Wysoka skalowalność. Aplikacja typu klient-serwer może zostać zastosowana w całej organizacji, na różnych platformach – m.in. Windows, Linux czy Unix. Informatica Data Quality może być uruchamiane zarówno jako wcześniej zaplanowane zadanie batchowe lub też w czasie rzeczywistym. System wspiera wspólną pracę wielu użytkowników jak również pozwala wielokrotne korzystanie z raz zdefiniowanych reguł. W przypadku dużych zbiorów danych lub złożonych analiz aplikacja pozwala na przetwarzanie rozproszone, z wykorzystaniem wielu serwerów dostępnych w sieci.

 

Globalne wsparcie językowe. Zgodna ze standardem Unicode aplikacja Informatica Data Quality zapewnia obsługę zarówno alfabetu łacińskiego jak też innych alfabetów. Ta funkcjonalność pozwala na łatwe zastosowanie oprogramowania globalnie, zapewniając jeden standard korporacyjny.

 

Integracja z Informatica PowerCenter. Narzędzie PowerCenter Mapping Designer jest wyposażone w specjalny obiekt typu „data quality”, który może zostać włączony do mapowań. Dodatkowo istnieją specjalne, predefiniowane schematy, będące częścią przepływu danych PowerCenter. Integracja z PowerCenter zwiększa efektywność działu IT poprzez redukcję powtarzalnych zadań i zwiększa możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania ze strony biznesu. Oznacza to również zmniejszenie zagrożenia redundancji danych składowanych w różnych systemach.

 

Dlaczego Twoja firma potrzebuje Informatica Data Quality?

 

Przekazanie działom biznesowym większej kontroli nad jakością danych

Narzędzie Informatica Data Quality jest proste w użyciu dzięki intuicyjnemu interfejsowi przypominającemu aplikację Windows. Dzięki łatwości obsługi Informatica Data Quality pozwala działom biznesowym na większą kontrolę nad poprawnością, kompletnością i spójnością danych.

 

Globalne zarządzanie jakością danych

Uzyskanie wysokiej jakości danych w przedsiębiorstwie nie jest działaniem jednorazowym. Jedynym sposobem gwarantującym sukces projektom zapewnienia jakości danych jest wysoce skalowalne oprogramowanie umożliwiające stałe monitorowanie jakości danych. Narzędzie Informatica Data Quality jest przystosowane do implementacji w globalnym, korporacyjnym środowisku. Oprogramowanie może zostać zainstalowane zarówno na platformie Windows jak też Unix czy Linux, wspiera wspólną pracę wielu użytkowników, pozwala na wielokrotne korzystanie z raz zdefiniowanych reguł w celu analizowania i czyszczenia danych. Aplikacja współpracuje z wszystkimi typami danych i korzysta ze standardu Unicode, co umożliwia analizę danych w różnych językach również w polskim, rosyjskim, chińskim czy japońskim. Wszystkie te cechy sprawiają, że narzędzie Informatica Data Quality jest gotowe na wyzwania globalnej ekonomii.

 

Proste i szybkie wdrożenie zasad zarządzania jakością danych

Informatica Data Quality wspomaga scentralizowanie zarządzanie jakością danych. Aplikacja dostarcza obszerny zestaw prekonfigurowanych reguł czyszczenia danych. Reguły te stosowane równolegle z innymi, specyficznymi dla danej firmy regułami pozwalają na szybsze zastosowanie skutecznych procesów zarządzania jakością danych w globalnych korporacjach.


integralsolutions

Integral Solutions sp. z o.o.
ul. Wspólna 35 lok. 1
00-519 Warszawa 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

   

 biuro@integralsolutions.pl

OFERTA

Produkty

Usługi

 

 

 

   +48 22 692 45 38
 

22 828 33 05 - Sekretariat

22 692 45 38 - Dział Handlowy

22 692 45 36 - Marketing

22 829 81 32 - HR

 

   biuro@integralsolutions.pl

 

ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

 

   

 

więcej